امسال کتاب درسی جدید پایه هفتم متوسطه اول

درس علوم تجربی 5بخش و15فصل خواهد داشت

که به شرح زیر است.

بخش اول......................................& علوم و ابزارهای آن

فصل اول                                                     تجربه، تفکر، اختراع
فصل دوم                                                    اندازه گیری در علوم و ابزارهای آن

بخش دوم......................................& مواد الفبای زندگی 
فصل سوم                                                  اتم ها الفبای مواد
فصل چهارم                                                 مواد پیرامون ما
بخش سوم.....................................& ا نرژی نیاز همیشه 

فصل پنجم                                                   انرژی و تبدیل های آن
فصل ششم                                                 منابع انرژی
فصل هفتم                                                 گرما و بهینه سازی مصرف انرژی

بخش چهارم....................................& منابع خدادادی در خدمت ما

فصل هشتم                                                 از معدن تا خانه
فصل نهم                                                     سفر آب در روی زمین
فصل دهم                                                    سفر آب در درون زمین

بخش پنجم.......................................& دنیای درون من

فصل یازدهم                                                 سلول و سازمان بندی آن
فصل دوازدهم                                               سفره سلامت
فصل سیزدهم                                              سفر غذا
فصل چهاردهم                                              گردش مواد
فصل پانزدهم                                                تبادل مواد با محیط

لطفا نظرات خود را درباره سرفصل ها در بخش نظرات بنویسید تا به مؤالفان کتاب علوم تجربی منتقل کنم.

+ نوشته شده در شنبه بیست و نهم تیر ۱۳۹۲ساعت 19:15 توسط عبدالرضا ربيعي |